Jak pomáhat s nadací - fondy

Jak pomáhat s nadací

Základním způsobem jak pomoci s námi je dar, který můžete směřovat do některého z našich fondů. Tento dar bude využit na grant, který přispěje některému veřejně prospěšnému projektu v našem regionu. Dle typu fondu do kterého budete směřovat Váš dar můžete ovlivnit jaký druh projektů bude z Vašich prostředků podpořen.

Co jsou to fondy nadace

Z hlediska finančních toků od dárce ke koncovému příjemci je možné si komunitní nadaci představit jako tzv. systém fondů.

Každý dar do Komunitní nadace je vložen do některého z fondů.

Každý nadační příspěvek z Komunitní nadace je vydán z některého z fondů.

Základním fondem Komunitní nadace je OTEVŘENÝ KOMUNITNÍ FOND. Z toho jsou každoročně vyhlašována Otevřená komunitní grantová kola.

Další fondy se dělí na ÚČELOVÉ a DÁRCOVSKÉ.

Účelové fondy jsou otevřené všem dárcům, které osloví cíle fondu.

Dárcovské fondy jsou zpravidla uzavřené a přispívá do nich pouze dárce, který si je založil.

Z hlediska nakládání s majetkem fondu má většina fondů tzv. spořící (permanentní) a dočasnou část.

Permanentní část fondu není určena k čerpání, pravidelně se zhodnocuje, a výnosy z jejího zhodnocení se připisují do dočasné části.

Dočasná část fondu je využívána k dosahování cílů a poslání fondu.

Poskytování nadačních příspěvků z fondů se řídí grantovou politikou fondů a pravidly grantových výborů fondů. Některé fondy vyhlašují otevřená grantová kola, jiné fondy poskytují nadační příspěvky bez otevřených výběrových řízení. Tato konkrétní pravidla jsou

Každý fond má svůj statut, ve kterém jsou podrobně popsána pravidla hospodaření fondu, jeho grantová politika a další organizačně právní náležitosti.

Jak darovat s nadací

Pokud nemáte zcela přesnou představu co podpořit, vložte Váš dar do Otevřeného komunitního fondu, ze kterého potřebné projekty vyberou odborníci nadace.

Vybrat si můžete z již založených Účelových fondů, které podporují zcela konkrétní záměry dle statutů těchto fondů. Přehled fondů naleznete na našich www stránkách nebo Vám ochotně poradí zaměstnanci nadace.

Pokud máte představu co a kde je třeba zlepšit a žádný již založený fond Vám nevyhovuje, můžete založit nový Účelový fond, který bude otevřen i dalším dárcům, které Váš záměr osloví.

Pokud máte zcela jasnou představu Vaší osobní nebo firemní dárcovské strategie (nebo ji chcete s naší pomocí vytvořit) a chcete mít přímou kontrolu nad tím jak Vaše prostředky pomáhají, založte Dárcovský fond.

Mimo daru do fondů nadace můžete dar nadaci poskytnout i pro navýšení nadačního jmění nadace nebo přispět na provoz nadace.

Kdo už s námi pomáhá

V březnu 2007 se nadace potkala s pediatrem z Protivína s panem MUDr. Ivanem Macháčkem, který již několik let všestranně pomáhá zdravotně postiženým dětem. Záměr pana doktora přímo volal po založení dárcovského fondu. Tato možnost zaujala i pana doktora a rozhodl se založit první dárcovský fond naší nadace a vložil do něho základní dar ve výši 20 000 Kč. Příklad pana doktora i jeho osobní angažovanost způsobil, že z fondu bylo v posledních letech vyplaceno v nadačních příspěvcích 500.000 korun.

V roce 2011 byl v nadaci založen Sdružením pro rozvoj Protivína Účelový fond Sokolovna. Posláním fondu je podpořit rekonstrukci Sokolovny v Protivíně a její následný provoz. Za rok se podařilo do fondu nashromáždit prostředky v částce téměř 100.000 Kč.

Chci poskytnou dar Děkujeme. V takovém případě prosíme postupujte dle následujících bodů:

Rozmyslete si zda chcete poskytnou dar do některé již existujícího fondů nebo založit fond nový.

Udělejte si alespoň přibližnou představu o výši Vašeho daru.

Kontaktujte kancelář naší nadace.

Rozhodnete-li se u nás založit dárcovský fond, který je v souladu s posláním nadace, poskytneme vám následující služby, které zajistí efektivní využití vašeho daru:

-Na základě konzultací s dárcem vytváříme dárcovskou strategii a specifikujeme zaměření fondu včetně podmínek pro získání podpory;

-vyhlašujeme grantové kolo a konzultujeme podmínky vyhlášení a projekty se žadateli

-navrhujeme složení nezávislých expertních hodnotících komisí, jejichž práce se může zúčastnit i dárce

-přebíráme veškerou agendu spojenou s vyhodnocováním žádostí a informováním žadatelů

-zajišťujeme konzultační pomoc podpořeným neziskovým organizacím

-kontrolujeme průběh a vyúčtování podpořených projektů

Daňové výhody pro dárce.

Vytvořte si webové stránky zdarma!