Fondy a programy

 • Dárcovský fond MUDr. Ivana Macháčka pro děti
 • Účelový fond – Důstojná kvalita života seniorů
 • Účelový fond Sportující mládeže

 • Účelový fond Sokolovna Společnosti pro rozvoj Protivína o.s.

 • Grantový projekt Komunitní nadace Blanicko-Otavské podporující žáky ze sociálně slabých rodin navštěvující Základní školu v Protivíně.

 • PŘÍMÉ GRANTYDárcovský fond MUDr. Ivana Macháčka pro děti

Poslání fondu:

Posláním fondu je trvale podporovat nejrůznější veřejně prospěšné aktivity ve prospěch zdravotně postižených dětí a mládeže a organizací dětí a mládeže v Blanicko – Otavském regionu (Strakonicko, Písecko, Vodňansko), především z Protivínska a Písku. Podporovány jsou aktivity, které jsou v souladu s dárcovskou strategií dárce - MUDr. Ivana Macháčka.

Cíle fondu:

Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky dárce za účelem jejich následného využití k podpoře nejrůznějších obecně prospěšných projektů a k podpoře zdravotně postižených dětí a jejich rodin, v souladu s posláním fondu.

Svých cílů fond dosahuje prostřednictvím udělování grantů, které jsou v souladu s grantovou politikou fondu a jsou určeny pro projekty a osoby z regionu působnosti obhospodařovatele (okres Strakonice a Písek), především pak pro žadatele z Protivínska a Písku.

Granty jsou udělována zejména na tyto účely:

 • nákup ortopedických a jiných pomůcek vhodných k usnadnění životních podmínek handicapovaných
 • pro zajištění edukačních (vzdělávacích) programů pro postižené
 • jako pomoc při zajištění studia nebo zaměstnání handicapovaných
 • pomoc při eventuálním osamostatnění handicapované osoby
 • pomoc rodinám které se náhle ocitnou v sociální tísní (ztráta rodičů atd.)

účet Dárcovského fondu: 7311001248/8040, v.s. DF 9001

Statut Dárcovského fondu MUDr. Ivana Macháčka pro děti je v celém znění v sekci "ke stažení" na www.konabo.cz


Účelový fond – Důstojná kvalita života seniorů

Poslání fondu:

Posláním fondu je podpora důstojného života seniorů; zmírňování negativních ekonomických a sociálních dopadů na životní úroveň seniorů v důsledku věku a změny sociálních rolí; podpory seniorů v přístupu k sociálním, zdravotním a pečovatelským službám; poskytování finanční podpory sociálně či zdravotně znevýhodněným seniorům za účelem zlepšení dostupnosti čerpání sociálních, zdravotnických a pečovatelských služeb v Blanicko – Otavském regionu (Strakonicko, Písecko, Vodňansko). Podporovány jsou aktivity, které jsou v souladu s dárcovskou strategií fondu

Cíle fondu:

Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky dárců za účelem jejich následného využití k podpoře nejrůznějších obecně prospěšných projektů a k podpoře seniorů, jejich rodin i organizací poskytujícím služby seniorům, v souladu s posláním fondu.

Svých cílů fond dosahuje prostřednictvím udělování grantů, které jsou v souladu s grantovou politikou fondu a jsou určeny pro projekty a osoby z regionu působnosti obhospodařovatele

Granty jsou udělována zejména na tyto účely:

 • zvyšování kvality života seniorů
 • zmírňování negativních ekonomických a sociálních dopadů na životní úroveň seniorů v důsledku věku a změny sociálních rolí
 • Poskytování finanční podpory sociálně či zdravotně znevýhodněným seniorům za účelem zlepšení dostupnosti čerpání sociálních zdravotnických a pečovatelských služeb
 • podpora kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí pořádaných zejména pro seniory a za účelem zvýšení kvality života seniorů.
 • Podpora organizacím pečujícím o seniory

O nadační příspěvky z fondu je možné žádat ve vypsaných grantových kolech.

JAK PODPOŘIT FOND:

Převodem daru na účet nadace 2041128536/8040 s uvedením variabilního symbolu 9005. Do zprávy pro příjemce je třeba uvést jméno a příjmení, případně firmu dárce a zkrácený název fondu "UF Seniori", pro snadnější identifikaci určení platby. Ideální je ještě zaslat na e-mail nadace konabo@email.cz informaci o daru a údaje o dárci. Poté Vám také bude poštou doručena darovací smlouva a potvrzení o daru pro odečet ze základu daně.


Účelový fond Sportující mládežeÚčelový fond Sokolovna Společnosti pro rozvoj Protivína o.s.

Poslání fondu:

Posláním fondu je podpořit rekonstrukci Sokolovny v Protivíně a její následný provoz.

Cíle fondu:

Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky dárce za účelem jejich následného využití na rekonstrukci Sokolovny a její následný provoz.

Provoz Sokolovny bude podporován prostřednictvím grantů udělovaných na pořádání kulturních a společenských akcí pro podporu komunitního života v Protivíně a přilehlých obcích.

Grantová politika fondu:

Příjemcem prostředků z fondu může být výhradně město Protivín, neziskové organizace nebo fyzické osoby.

O rozdělování prostředků fondu rozhoduje Grantový výbor jmenovaný Společností pro rozvoj Protivína o.s , na základě schváleného statutu.

účet Dárcovského fondu: 7312002824 /8040, v.s. DF 9003

Statut fondu Sokolovna je v celém znění v sekci "ke stažení" na www.konabo.cz

Grantový projekt Komunitní nadace Blanicko-Otavské podporující žáky ze sociálně slabých rodin navštěvující Základní školu v Protivíně.

V roce 2016 se správní rada nadace rozhodla začít podporovat žáky ze sociálně slabých rodin navštěvujících Základní školu v Protivíně. Tento grantový projekt bude podporovat uvedené školáky financováním školního vybavení a pomůcek, obědů, exkurzí a dalších aktivit v příštích letech.

Žádost o grant je ke stažení ZDE.

Zároveň si dovolujeme oslovit i Vás, místní firmy, podnikatele i obyvatele se žádostí o dar do tohoto grantového kola. Jedná se o tzv. matching grant, kdy ke každé darované koruně přidá další korunu nadace do částky 15.000 korun.

JAK DAROVAT:

1. Převodem na účet nadace 7312001768/8040 s uvedením variabilního symbolu 333. Do zprávy pro příjemce je třeba uvést jméno a příjmení, případně firmu dárce a zkrácený název grantového kola "ZS PROTIVIN", pro snadnější identifikaci určení platby. Ideální je ještě zaslat na e-mail nadace konabo@email.cz informaci o daru a údaje o dárci. Poté Vám také bude poštou doručena darovací smlouva a potvrzení o daru pro odečet ze základu daně.

2. V hotovosti – převezme pan Ing. Miroslav Procházka. Na místě Vám bude vydán příjmový pokladní doklad, následně Vám bude poštou doručena darovací smlouva a potvrzení o daru pro odečet ze základu daně.

3. Nákupem na internetu – Nyní můžete z vašeho elektronického nákupu přispět nadaci přímo do tohoto projektu, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
V rámci projektu GIVT.cz, který sdružuje e-shopy včetně těch největších, u nichž určitě nakupujete. A ty se zavázaly darovat několik procent ceny vašeho nákupu neziskovce, kterou si sami určíte. Vám to nákup samozřejmě neprodraží, ani vás to nezdrží. Mezi neziskovkami nyní najdete i nás.
Aby procenta z vaší objednávky šla na tento projekt, musí jej zaznamenat aplikace GIVT.cz – buď přijdete na tuto stránku přes odkaz v pravé části této stránky (nebo ZDE ) a v seznamu obchodů vyberete ten svůj. Pokud nechcete na tuto možnost nikdy zapomenout, ZDE najdete chytré rozšížení prohlížeče, které vám vždy na začátku nákupu GIVT připomene. Tahle varianta je pohodlnější...

Děkujeme, že i díky vám můžeme opět pomoci "Dobré věci".

PŘÍMÉ GRANTY

Většinu podpory nabízíme formou otevřených grantových kol, a to na základě hodnocení nezávislých komisí.

V případě, že nás chcete požádat o nadační příspěvek a Vaše žádost tématicky či jinak nezapadá do vyhlášených grantových kol nadace, můžete požádat o přímý grant. Vaši žádost předloží nadace k projednání správní radě nadace a ta rozhodne o případné podpoře.

Jak postupovat:

1) Uvažujete o žádosti o přímý grant?

Máte téma a nejste si jistí, zda nezapadá do některého grantového kola?

Konzultujte předběžný projektový záměr s kanceláří nadace buď osobně, telefonicky na čísle 602214246 nebo na e-mailu konabo@email.cz .

2) Po konzultaci vyplňte formulář žádosti a zašlete jej nae-mail konabo@email.cz kanceláře nadace. Ozveme se vám se zpětnou vazbou, zodpovíme vaše otázky a je možné, že vás požádáme o doplnění nebo úpravu textu žádosti. Připravte nepovinné přílohy – doplňující informace, (naskenované výstřižky z tisku, odborné posudky, fotografickou dokumentaci apod.).

3) Pokud je vše v pořádku, jako závěrečný krok pošlete vyplněný formulář, případně i nepovinné přílohy, elektronicky na adresu konabo@email.cz (jedním e-mailem, v max. velikosti 5 MB) a vy vytištěné podobě na adresu KOMUNITNÍ NADACE BLANICKO-OTAVSKÁ, Tyršova 53/2, 39701 Písek. Vaše žádost bude projednána na nejbližším zasedání správní rady nadace.

 

Vytvořte si webové stránky zdarma!