Ostatní

Ostatní

Lidé v nadaci

Správní rada nadace

Ing. Miroslav Procházka předseda

Václav Jindra1. místopředseda

Jitka Budínová

MUDr. Jan Kolář

Dozorčí rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské

Milan Kodádek předseda

Mgr. Blanka Pudíková místopředsedkyně

Mgr. Aleš Procházka

Kontakt

Ing. Miroslav Procházka předseda správní rady

Krokodýlí ZOO Protivín

Masarykovo nám. 261

398 11 Protivín

E-mail: mira.krokodyl@seznam.cz

Tel: 602 214 246

Dobrovolníci nadace

Jiří Škrna, Olga Procházková, Ing. Jiří Morávek, Milan Koc, Marek Anděl, Mgr. Jindřiška Jelínková, Jiří Doubek ml., Jana Holečková, Sylva Karfíková, Mgr. Michal Novotný, Romana Kotrbatá, Ludmila Doubková ……


Nadační rejstřík

Výpis nadace z nadačního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích

oddíl N, vložka 79 Spisová značka: N 79 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Daňové výhody pro dárce

Rozhodnete-li se stát dárcem některé neziskové organizaci, máte možnost a nárok uplatnit odečet darů z výše své daně z příjmů. Je důležité vědět, z jaké pozice odpočet uplatňujete:


Fyzická osoba (zaměstnanci i OSVČ)
(podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ, tedy ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají všechna potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15.2. následujícího roku a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.
Potvrzení o daru Vám vydá nezisková organizace, které jste dar poskytli. Je však nutné, aby platba obsahovala minimálně Vaše jméno, podle něhož bude možné platbu identifikovat.

Právnická osoba
(podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Minimální výše jednoho daru pro odpočet je tedy u PO 2000 Kč.
Dar právnických osob je realizován na základě darovací smlouvy podle občanského zákoníku § 628.
Darem rozumíme bezúplatný převod majetku (peníze, movitá věc, nemovitost, majetková účast apod.). Je potřeba rozlišovat darování od sponzorování.
Sponzoring je založen na poskytnutí propagační nebo reklamní služby neziskovou organizací firmě jako protislužba finanční podpory. Vtakovém případě je sepsána smlouva o reklamě.

Soubory ke stažení

Žádost o grant - KONABO 2021 ke stazeni ZDE (206kB)

Logo KONABO - JPG 600x344 ke stazeni ZDE

Logo KONABO - JPG 1146x657 ke stazeni ZDE

Formulář vyúčtování nadačního příspěvku ke stažení ZDE

Žádost o grant - VODŇANY ke stazeni ZDE

Žádost o grant z DF MUDr. Ivana Macháčka pro děti fyzické osoby ke stažení ZDE

Žádost o grant z DF MUDr. Ivana Macháčka pro děti právnické osoby ke stažení ZDE

Žádost o přímé granty ke stazeni ZDE

Výroční zprávy a audit

 • Výroční zpráva nadace za rok 2020 ke staženi ZDE
 • Audit nadace za rok 2020 ke stazeni ZDE
 • Výroční zpráva a audit nadace za rok 2021 ke staženi ZDE
 • Výroční zpráva a audit nadace za rok 2022 ke staženi ZDE

Asociace komunitních nadací

Jako důsledek rozšíření konceptu komunitních nadací v České republice vznikla v roce 2006 Asociace komunitních nadací a Komunitní nadace Blanicko-Otavská je jejím členem již od svého vzniku. Asociace komunitních nadací podporuje rozvoj komunitních nadací a organizací, které se komunitními nadacemi nebo nadačními fondy chtějí stát, podporuje jejich vzájemné kontakty a spolupráci a popularizuje myšlenku působení komunitních nadací.

Členská základna

Nadační část

 • Jihomoravská komunitní nadace
 • Ústecká komunitní nadace
 • Komunitní nadace Blanicko – Otavská
 • Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci

Podpůrná část

 • Nadace VIA
 • Nadace Veronica
 • NETT o.s.
 • Podnos o.s.

  Deklarace minima komunitních nadací.pdf (151,6 kB)

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů dle GDPR

V souvislosti s novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/697 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ((obecné nařízení o ochraně osobních údajů, General Data Protection Regulation neboli zkráceně GDPR), které vešel v účinnost dne 25. 5. 2018, Vás tímto chceme informovat, jaké osobní údaje evidujeme v našem nadačním adresáři. Evidujeme Vaše osobní údaje (jméno / příjmení, emailová, poštovní adresa, případně bankovní spojení nebo IČ / DIČ – u dárců, sponzorů, dodavatelů a odběratelů). Dovolujeme si Vás informovat, že evidujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením GDPR na základě oprávněného zájmu a výhradně pro potřeby naší činnosti, přípravy smluvního vztahu jak u dárců, tak u příjemců nadačních příspěvků. Nadace jako Správce osobní údaje primárně zpracovává a určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Nadace zpracovává osobní údaje z důvodu oprávněného zájmu, pro potřeby své činnosti a výhradně k jejímu účelu a k zasílání aktuálních informací souvisejících s činností / aktivitami Nadace. Nadace není Zpracovatelem žádných osobních údajů fyzických osob pro třetí strany, vyjma situací stanovených příslušnými právními předpisy. Z právního hlediska je Nadace ve vztahu zpracovatele osobních údajů fyzických osob vůči svým dárcům, dobrovolníkům, spolupracovníkům, odběratelům a dodavatelům služeb a zboží, partnerům, příznivcům, kolegům a přiměřeně i vůči jejich zástupcům či kontaktním osobám a návštěvníkům internetových stránek provozovaných Nadací (www.konabo.cz). Dále Nadace zpracovává osobní údaje nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně i pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost těchto subjektů. Jedná se o osoby, které jsou ve smluvním vztahu s Nadací a s nimiž Nadace uzavírá smlouvy o spolupráci a reciprocitě, dohody o spolupráci, smlouvy o daru, autorské smlouvy a smlouvy o licenčním ujednání, mandátní smlouvy, nebo jiné druhy smluv a dohod. Nadace dále zpracovává údaje nezbytné pro splnění právních povinností stanovených jinými právními předpisy (např. zákonem o účetnictví), které subjektům nařizují archivovat po stanovenou dobu účetní doklady, mnohdy obsahující osobní údaje fyzických osob. Z důvodu zachování integrity účetních dat nejde například ve finančních výkazech zcela oddělit osobní údaje. Celistvost dat je žádoucí také v případě zpětné kontroly finančního úřadu či úřadu práce. Údaje, které jsme od Vás získali, používáme v první řadě a zejména pro evidenci: dárců a jejich darů, dobrovolníků, spolupracovníků a kolegů a výstupů ze spolupráce s nimi, partnerů a sponzorů a jejich podpory (darů), odběratelů a dodavatelů služeb a zboží. S pomocí těchto údajů také zpracováváme souhrnné statistiky, které nám pomáhají pro naši práci i komunikaci. Díky svěřeným kontaktním údajům Vám také můžeme zasílat informace o naší činnosti / aktivitách a také o tom, jak jsou získané dary využívány, jaké jsou výstupy ze spolupráce s našimi partnery, spolupracujícími organizacemi a jednotlivci. Umožňují nám poděkovat za Vaši přízeň. V žádném případě Vaše údaje nepředáváme, neposkytujeme, nepřenecháváme třetím osobám a dalším stranám vyjma zpracovatelů údajů (účetní firma vedoucí účetnictví a daňovou evidenci Nadace). Všechny výše uvedené činnosti provádíme na základě: Pro nezbytnosti splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nezbytnosti pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují. Mnohokrát děkujeme za Vaši dosavadní přízeň, pomoc, podporu a spolupráci. Děkujeme, že spolu s námi pomáháte. KOMUNITNÍ NADACE BLANICKO-OTAVSKÁ Tyršova 53/2, Písek IČ: 65986920,  tel. 602214246 e-mail: konabo@email.cz www.konabo.cz č.ú.: 7300001613/8040

Vytvořte si webové stránky zdarma!