ŽÁDOST O GRANT 2023

20.11.2023

Dárcovský fond MUDr. Ivana Macháčka pro děti

Komunitní nadace Blanicko – Otavská

Tyršova 53/2, Písek, 397 01, tel.:602 214 246

www.konabo.cz, e-mail: konabo@email.cz

ŽÁDOST O GRANT 2023

Název projektu:

 1. Název a sídlo žadatele, IČO:

 1. Činnost a zaměření organizace:

 1. Statutární zástupce:

 1. Kontaktní osoba (koordinátor) projektu:

 1. Bankovní spojení a číslo účtu žadatele:

 1. Požadovaná výše grantu v Kč :

 1. Předpokládané celkové náklady na projekt v Kč:

Na co budou celkové náklady projektu použity:

Položka

Částka

CELKEM (musí být stejné jako u bodu 7.)

 • Stručná charakteristika aktivit projektu (KDY? KDE? CO? PRO KOHO?):

Kdy:

Kde:

Co:

Pro koho:

Další informace:

 • Jak prokážete výsledky a realizaci projektu? (Co vznikne? Co se uskuteční? Jak to zdokumentujete?)

Závěrečné prohlášení:

Já …………………………., statutární zástupce žádající organizace / zástupce neformálního sdružení osob:

 • Souhlasím s předložením této žádosti.
 • Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v předložené žádosti jsou úplné a pravdivé dle mého nejlepšího svědomí.
 • Beru na vědomí, že na nadační příspěvek Komunitní nadace Blanicko - Otavské není právní nárok a není soudně vymahatelný.
 • Beru na vědomí, že Nadace není povinna uvádět důvody odmítnutí neúspěšných žádostí.
 • Potvrzuji, že výše uvedený realizátor je seznámen s projektem a je připraven daný projekt realizovat.

Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje vyplněné na přihlášce do grantového kola byly zpracovány do evidence Komunitní nadace Blanicko-Otavské pro účely grantového řízení a následného smluvního vztahu na dobu jeho realizace, jak vyplývá ze zákona 101/2000 Sb. a dalších speciálních zákonů.

V ……………. Dne: ………………..

Podpis : ….............................................................

Povinné přílohy žádosti

 • Stanovy organizace nebo zřizovací listina nebo statut organizace nebo obdobný dokument (1x prostá kopie)
 • Potvrzení o přidělení IČ (1x prostá kopie)
 • Potvrzení o vedení bankovního účtu (1x prostá kopie)

Nepovinné přílohy

 • Představení organizace (max. jedna strana A4) nebo Výroční zpráva
 • Další materiály vztahující se k projektu

Vytvořte si webové stránky zdarma!