KONABO

Komunitní nadace Blanicko - Otavská

Partner pro vaše dobré úmysly

Komunitní nadace Blanicko – Otavská

Jsme komunitní nadací. To znamená, že podporujeme projekty, které přinášejí prospěch místním obyvatelům a přispívají k rozvoji regionu. Nejsme úzce tématicky či oborově zaměřenou nadací, ale jsme otevřeni širokému spektru místních problémů, potřeb a potenciálu. Pomáháme v oblastech regionálního rozvoje, sociálně zdravotních služeb, životního prostředí, kultury a umění, vzdělávání a lidských zdrojů i v oblasti místního a eventuálně i dalších .

Těžiště naší činnosti spočívá v získávání finančních prostředků a ve vytváření prostoru pro spolupráci nevládního, podnikatelského a veřejného sektoru.

Získaných prostředků a výnosů z nadačního jmění využíváme ve prospěch obecně prospěšných aktivit v komunitě, a to zejména poskytováním grantů neziskovým organizacím.

Od doby vzniku nadace jsme formou grantů a nadačních příspěvků rozdělili téměř deset milionů korun.

O nás

Kdo jsme

Jsme komunitní nadací. To znamená, že podporujeme projekty, které přinášejí prospěch místním obyvatelům a přispívají k rozvoji regionu. Nejsme úzce tématicky či oborově zaměřenou nadací, ale jsme otevřeni širokému spektru místních problémů, potřeb a potenciálu. Pomáháme v oblastech sociálně zdravotních služeb, životního prostředí, kultury a umění, vzdělávání a lidských zdrojů i v oblasti místního a regionálního rozvoje.

Těžiště naší činnosti spočívá v získávání finančních prostředků a ve vytváření prostoru pro spolupráci nevládního, podnikatelského a veřejného sektoru.

Získaných prostředků a výnosů z nadačního jmění využíváme ve prospěch obecně prospěšných aktivit v komunitě, a to zejména poskytováním grantů neziskovým organizacím.

Výše našeho nadačního jmění činí 20.006.608 korun a do roku 2016 jsme formou grantů a nadačních příspěvků rozdělili téměř deset milionů korun.

Poslání

Naším posláním je podpora komunitního života v Blanicko – Otavském regionu (Protivínsko, Písecko, Strakonicko a Vodňansko). Při naplňování svého poslání se řídíme minimem komunitních nadací a zaměřuje se především na rozvoj Protivína a Protivínska.

Jsme členem A.K.N. Asociace komunitních nadací byla založena na podzim 2006. Jejím cílem je v České republice podporovat rozvoj komunitních nadací a organizací, které se komunitními nadacemi chtějí stát; podporovat jejich vzájemné kontakty a spolupráci; popularizovat myšlenku působení komunitních nadací.Členské nadace se řídí minimem komunitních nadací.

Historie nadace

Historie nadace

Nadace má za sebou 20 let trvající vývoj směřující od hrstky nadšených dobrovolníků k postupné profesionalizaci.Z hospody "U Cimbury" k Nadaci Čapíků v Putimi

Již v roce 1995 vzniklo volné sdružení 15 občanů na podporu obnovení lidových tradic a kulturního dění v obci Putim. Stalo se tak v hospodě "U Cimbury" při příležitosti výlovu tamního Podkostelního rybníka a to iniciovalo vznik původního názvu nadace "Nadace Čapíků v Putimi".


Nadace byla zaregistrována v roce 1997 a transformována podle zákona 227/1997 Sb. v roce 1998. První nezbytnou částí nadačního jmění se stala nemovitost darovaná Městem Protivín, za což patří velké poděkování tehdejšímu starostovi panu Janu Vojíkovi, radním a zastupitelům města. Počátkem roku 1999 byla nadace zapsána do nadačního rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích.


Postupný růst - z Čapíků je Nadace Vltava

Prvním přelomovým bodem ve vývoji nadace byl v roce 2001 úspěch ve výběrovém řízení na získání prostředků z Nadačního investičního fondu. Navyšování nadačního jmění ve formě finančního majetku a jeho výnosy umožnily podporu pravidelných grantových programů vypisovaných od roku 2002.

Úspěch se získáním prostředků NIF vzbudil ve vedení nadace velké ambice a způsobil v roce 2003 postupný přerod z místní na regionální nadaci. To vedlo správní radu k odvážnému, leč zpětně hodnoceno nepříliš šťastnému kroku, ke změně názvu nadace na Nadaci Vltava. Nadace totiž rozšířila svoji působnost z obce Putim a Blanicko - otavského mikroregionu do celého NUTS II Jihozápad (celý Jihočeský a Plzeňský kraj). A jedním ze společných symbolů obou krajů je právě řeka Vltava.


Profesionalizace - jsme vybráni do programu CCE Trustu

Dalším významným okamžikem ve vývoji nadace bylo v polovině roku 2003 vybrání do programu Posílení regionálních nadací, realizovaného Nadací VIA ve spolupráci s Fórem dárců za podpory prostředků CEE Trustu. Tento dvouletý program, do něhož bylo vybráno jen 5 nadací z celé ČR, umožnil především institucionální a personální rozvoj a tím celkovou profesionalizaci činnosti nadace.


Zpět ke kořenům – stáváme se komunitní nadací

Působnost nadace v celém Jihočeském a Plzeňském kraji se ukazovala jako problematická nejen z pohledu kapacit nadace, ale i z pohledu komunikace poslání nadace – které se najednou stalo problematické.

Nové vedení nadace revidovalo ambiciózní plány svých předchůdců a rozhodlo o návratu nadace k původnímu regionu i původnímu poslání nadace.

Vzhledem k zaměření nadace bylo jen přirozené, že se nadace nechala inspirovat principy komunitních nadací a v roce 2006 se stala jednou ze zakládajících nadací Asociace komunitních nadací.

Jako správná komunitní nadace začala iniciovat vznik dárcovských a účelových fondů. V prvním z nich byl Dárcovský fond MUDr. Ivana Macháčka pro děti, nedlouho poté ho následoval Dárcovského fond "MUDr. Oldřicha, Ireny a Jury Maškových a na jaře roku 2011 byl založen Dárcovský fond Sokolovna Společnosti pro rozvoj Protivína o.s. a další. Dále ve spolupráci s městy organizujeme společná grantová kola, pro které sdružujeme finanční prostředky z naší nadace, od obce i podnikatelské sféry. Tyto granty poté podporují místní neziskový sektor. Podobná grantová kola již vyhlašujeme šest let například ve Strakonicích, Vodňanech, a také v Katovicích. V roce 2013 byl společný grant nadace a Města Strakonice oceněn ministerstvem vnitra cenou za inovaci.

Kontakty:

Sídlo:

Roháčova 145/14

130 00 Praha 3

tel. 602 214 246

www.konabo.cz

konabo@email.cz

IČO: 65986920

č.ú.: 7300001613/8040

Kontakt:

Předseda správní rady

Ing. Miroslav Procházka

Krokodýlí ZOO Protivín

Masarykovo nám. 261

398 11 Protivín

mira.krokodyl@seznam.cz

tel: 602 214 246

Vytvořte si webové stránky zdarma!