Komunitní nadace Blanicko-Otavská

Zámecká 42, 398 11 Protivín, tel.: 382 272 978, fax: 382 272 979, e-mail: info@konabo.cz, web: www.konabo.cz


Komunitní nadace Blanicko-Otavská

 

INFORMACE O GRANTOVÝCH PROGRAMECH PRO ROK 2021 ZÍSKÁTE V MENU SEKCE GRANTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběžné komunitní grantové kolo

rozdělení výnosů z NIF v roce 2011

Tématické zaměření grantu - podporované projekty:

Toto grantové řízení je určeno pro projekty, které přispějí k všeobecnému rozvoji Otavsko-blanického regionu. Grant je komunitní, to znamená, že není úzce tématicky zaměřen. Podpořené projekty musí přispívat k rozvoji regionu, pro které jsou realizovány. Může se jednat například o projekty ekologické, kulturní, podporující rozvoj venkova či mládeže, projekty sociální, charitativní a jiné. Preferovány jsou projekty, které zapojí více partnerů a co nejširší veřejnost. Z hlediska délky projektu se může jednat o jednorázové akce, krátkodobé, ale i dlouhodobé projekty. Maximální délka čerpání grantu u dlouhodobých projektů je 12 měsíců.

Vymezené území:

Podpořené projekty musí mít přínos pro subjekty (občany, neziskové organizace, obce atd.) z Otavsko-blanického regionu.

Oprávnění žadatelé:
O grant se mohou ucházet níže uvedené subjekty, které musí splnit následující minimální výši kofinancování projektu a další níže uvedené podmínky.
 

 

Subjekt Minimální výše kofinancování
- občanská sdružení 20 %
- obecně prospěšné společnosti 20 %
- příspěvkové organizace 50 %

- nadační fondy, za podmínky, že nejméně 90 % příspěvku bude použito na nadační příspěvky třetím osobám a nejvýše 10 % na správu nadace nebo navýšení nadačního jmění. Do kofinancování lze zahrnout i prokázanou práci dobrovolníků ve výši 50 Kč/hodinu.

Neoprávnění žadatelé:

O grant se nemohou ucházet zejména fyzické osoby, podnikající subjekty, obce a nadace, které jsou příjemci Nadačního investičního fondu, církve a všechny jiné subjekty, které nejsou uvedeny výše mezi oprávněněmi žadateli. O grant se dále nemohou ucházet organizace, které nemají sídlo v oblasti působnosti nadace.

Výše grantu:

Minimální výše grantu není stanovena, maximální výše grantu je 30 000 Kč.

Uzávěrka grantu:

Jedná se o průběžný grant, žádosti mohou být podávány průběžně. Po formálním hodnocení a bodování projektů jsou projekty finálně posouzeny na nejbližším zasedání správní rady, která se věnuje hodnocení projektů. Finální posouzení žádosti proběhne nejpozději do 2 měsíců od podání žádosti. Proto je vhodné podávat žádost alespoň s 2 měsíčním předstihem před zahájením projektu. Žádosti přijímá kancelář Komunitní nadace Blanicko - Otavské od 4. března 2011 do 16. listopadu 2011.

Předkládání žádostí:

Žádost se předkládá písemně na formuláři nadace Žádost o grant včetně všech příloh. Žádost o grant je možno předložit osobně v kanceláři nadace v Zámecké ulici 42, Protivín nebo poštou na adresu nadace: Komunitní nadace Blanicko - Otavská, Zámecká 42, 398 11, Protivín. Žádost si můžete stáhnout na www.konabo.cz, nebo si o ni můžete napsat na e-mailovou adresu kanceláře nadace: kancelar@konabo.cz.

Konzultace k žádosti:

Konzultace k žádosti si lze domluvit v kanceláři nadace, telefon 382 272 978, e-mail: kancelar@konabo.cz


Závěrečná ustanovení:

Na grant Komunitní nadace Blanicko - Otavské není právní nárok. Nadace není povinna zveřejňovat důvody zamítnutí žádosti. Nadace si vyhrazuje právo měnit v průběhu roku podmínky tohoto grantového řízení.

V Protivíně dne 3.3. 2011

Ing. Miroslav Procházka
 předseda správní rady
 

Průběžné komunitní grantové kolo


 

 Tématické zaměření grantu - podporované projekty:

Podporovány jsou nejrůznější veřejně prospěšné aktivity ve prospěch zdravotně postižených dětí a mládeže a organizací dětí a mládeže v Blanicko - Otavském regionu. Podporovány jsou aktivity, které jsou v souladu s dárcovskou strategií dárce - MUDr. Ivana Macháčka.

Granty jsou udělována zejména na tyto účely:
• nákup ortopedických a jiných pomůcek vhodných k usnadnění životních podmínek handicapovaných
• pro zajištění edukačních (vzdělávacích) programů pro postižené
• jako pomoc při zajištění studia nebo zaměstnání handicapovaných
• pomoc při eventuálním osamostatnění handicapované osoby
• pomoc rodinám které se náhle ocitnou v sociální tísní (ztráta rodičů atd.)

Vymezené území:

Podpořené žádosti musí mít přínos pro subjekty (občany, neziskové organizace, obce atd.) z Otavsko-blanického regionu (okres Strakonice - bez Blatenska a okres Písek bez Milevska, Miroticka a Mirovicka), především z Protivínska a Písku.

Oprávnění žadatelé:

O grant se mohou ucházet občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace a fyzické osoby.

Neoprávnění žadatelé:

O grant se nemohou ucházet zejména podnikající subjekty, obce a nadace, které jsou příjemci Nadačního investičního fondu, církce a všechny jiné subjekty, které nejsou uvedeny výše mezi oprávněnými žadateli. O grant se dále nemohou ucházet organizace, které nemají sídlo v oblasti působnosti nadace.

Výše grantu:

Minimální ani maximální výše grantu není stanovena.

Uzávěrka grantu:

Jedná se o průběžný grant, žádosti mohou být podávány průběžně. Uzávěrka žádostí o grant je 14.12.2011. Po hodnocení a posouzení žádosti grantovým výborem Dárcovského fondu Mudr. Ivana Macháčka pro děti dojde na jeho doporučení ke schválení příspěvku na nejbližším zasedání správní rady nadace.

Předkládání žádostí:

Žádost se předkládá písemně nebo osobně v kanceláři nadace v Zámecké ulici 42, Protivín nebo poštou na adresu nadace: Komunitní nadace Blanicko - Otavská, Zámecká 42, 398 11, Protivín.

Konzultace k žádosti:

Konzultace k žádosti si lze domluvit v kanceláři nadace, telefon 382 272 978, e-mail: kancelar@konabo.cz.

Závěrečná ustanovení:

Na grant Komunitní nadace Blanicko - Otavské není právní nárok. Nadace není povinna zveřejňovat důvody zamítnutí žádosti. Nadace si vyhrazuje právo měnit v průběhu termínu podmínky tohoto grantového řízení.

V Protivíně dne 3.3. 2011

Ing. Miroslav Procházka      Mudr. Ivan Macháček
 předseda správní rady 

Průběžné komunitní grantové kolo


 Tématické zaměření grantu - podporované projekty:

Toto grantové řízení je určeno pro projekty, které přispějí k všeobecnému rozvoji Otavsko-blanického regionu. Grant je komunitní, to znamená, že není úzce tématicky zaměřen. Podpořené projekty musí přispívat k rozvoji regionu, pro které jsou realizovány. Může se jednat například o projekty ekologické, kulturní, podporující rozvoj venkova či mládeže, projekty sociální, charitativní a jiné. Preferovány jsou projekty, které zapojí více partnerů a co nejširší veřejnost. Z hlediska délky projektu se může jednat o jednorázové akce, krátkodobé, ale i dlouhodobé projekty. Maximální délka čerpání grantu u dlouhodobých projektů je 12 měsíců.


Vymezené území:

Podpořené projekty musí mít přínos pro subjekty (občany, neziskové organizace, obce atd.) z Otavsko-blanického regionu.


Oprávnění žadatelé:

O grant se mohou ucházet níže uvedené subjekty, které musí splnit následující minimální výši kofinancování projektu a další níže uvedené podmínky.
 

 

Subjekt Minimální výše kofinancování
- občanská sdružení 20 %
- obecně prospěšné společnosti 20 %
- příspěvkové organizace 50 %

- nadační fondy, za podmínky, že nejméně 90 % příspěvku bude použito na nadační příspěvky třetím osobám a nejvýše 10 % na správu nadace nebo navýšení nadačního jmění. Do kofinancování lze zahrnout i prokázanou práci dobrovolníků ve výši 50 Kč/hodinu.

Neoprávnění žadatelé:

O grant se nemohou ucházet zejména fyzické osoby, podnikající subjekty, obce a nadace, které jsou příjemci Nadačního investičního fondu, církve a všechny jiné subjekty, které nejsou uvedeny výše mezi oprávněněmi žadateli. O grant se dále nemohou ucházet organizace, které nemají sídlo v oblasti působnosti nadace.


Výše grantu:

Minimální výše grantu není stanovena, maximální výše grantu je 40 000 Kč.


Uzávěrka grantu:

Jedná se o průběžný grant, žádosti mohou být podávány průběžně. Po formálním hodnocení a bodování projektů jsou projekty finálně posouzeny na nejbližším zasedání správní rady, která se věnuje hodnocení projektů. Finální posouzení žádosti proběhne nejpozději do 2 měsíců od podání žádosti. Proto je vhodné podávat žádost alespoň s 2 měsíčním předstihem před zahájením projektu. Žádosti přijímá kancelář Komunitní nadace Blanicko - Otavské od 1. března 2010 do 19. listopadu 2010.


Předkládání žádostí:

Žádost se předkládá písemně na formuláři nadace Žádost o grant včetně všech příloh. Žádost o grant je možno předložit osobně v kanceláři nadace v Zámecké ulici 42, Protivín nebo poštou na adresu nadace: Komunitní nadace Blanicko - Otavská, Zámecká 42, 398 11, Protivín. Žádost si můžete stáhnout na www.konabo.cz, nebo si o ni můžete napsat na e-mailovou adresu kanceláře nadace: kancelar@konabo.cz.


Konzultace k žádosti:

Konzultace k žádosti si lze domluvit v kanceláři nadace, telefon 382 272 978, e-mail: kancelar@konabo.cz


Závěrečná ustanovení:

Na grant Komunitní nadace Blanicko - Otavské není právní nárok. Nadace není povinna zveřejňovat důvody zamítnutí žádosti. Nadace si vyhrazuje právo měnit v průběhu roku podmínky tohoto grantového řízení. 

Grantové kolo
Ekologická výchova a vzdělávání

rozdělení výnosů z NIF v roce 2010Tématické zaměření grantu - podporované projekty:

Toto grantové řízení je určeno pro projekty, které přispějí k rozvoji ekologické výchovy a vzdělávání v Otavsko-blanického regionu a to hlavně mládeže. Grant je komunitní, to znamená, že projekty musí přispívat k rozvoji regionu.

Z hlediska délky projektu se může jednat o jednorázové akce, krátkodobé, ale i dlouhodobé projekty. Maximální délka čerpání grantu u dlouhodobých projektů je 12 měsíců.

Vymezené území:

Podpořené projekty musí mít přínos pro subjekty (občany, neziskové organizace, obce atd.) z Otavsko-blanického regionu.

Oprávnění žadatelé:

O grant se mohou ucházet níže uvedené subjekty, které musí splnit následující minimální výši kofinancování projektu a další níže uvedené podmínky.

Subjekt Minimální výše kofinancování
- občanská sdružení 20 %
- obecně prospěšné společnosti 20 %
- příspěvkové organizace 50 %


Do kofinancování lze zahrnout i prokázanou práci dobrovolníků ve výši 50 Kč/hodinu.

Neoprávnění žadatelé:

O grant se nemohou ucházet zejména fyzické osoby, podnikající subjekty, obce a nadace, které jsou příjemci Nadačního investičního fondu, církce a všechny jiné subjekty, které nejsou uvedeny výše mezi oprávněnými žadateli. O grant se dále nemohou ucházet organizace, které nemají sídlo v oblasti působnosti nadace.

Výše grantu:

Minimální výše grantu není stanovena, maximální výše grantu je 20 000 Kč.

Uzávěrka grantu:

Uzávěrka žádostí o grant je 1.11.2010. Přijímány jsou výhradně čitelně vyplněné formuláře "Žádosti o grant Komunitní Nadace Blanicko-Otavské" doplněné o příslušné přílohy (viz soupis obligatorních příloh, který je součástí formuláře), které budou doručeny nebo odeslány poštou (rozhodné je datum poštovního razítka) na adresu kanceláře nadace nejpozději do 1. 11. 2010. Bude vítáno současné zaslání e-mailem na kancelar@konabo.cz. .Po formálním hodnocení a bodování projektů jsou projekty finálně posouzeny na nejbližším zasedání správní rady, která se věnuje hodnocení projektů. Finální posouzení žádosti proběhne nejpozději do 2 měsíců od podání žádosti. Proto je vhodné podávat žádost alespoň s 2 měsíčním předstihem před zahájením projektu. Žádosti přijímá kancelář nadace.

Předkládání žádostí:

Žádost se předkládá písemně na formuláři nadace Žádost o grant včetně všech příloh. Žádost o grant je možno předložit osobně v kanceláři nadace v Zámecké ulici 42, Protivín nebo poštou na adresu nadace: Komunitní nadace Blanicko - Otavská, Zámecká 42, 398 11, Protivín. Žádost si můžete stáhnout web. stránkách nadace www.konabo.cz, nebo si o ni můžete napsat na e-mailovou adresu kanceláře nadace: kancelar@konabo.cz.

Konzultace k žádosti:

Konzultace k žádosti si lze domluvit v kanceláři nadace, telefon 382 272 978, e-mail: kancelar@konabo.cz.

Závěrečná ustanovení:

Na grant Komunitní nadace Blanicko - Otavské není právní nárok. Nadace není povinna zveřejňovat důvody zamítnutí žádosti. Nadace si vyhrazuje právo měnit v průběhu termínu podmínky tohoto grantového řízení.

V Protivíně dne 25.2. 2010

Ing. Miroslav Procházka
předseda správní rady


 

Průběžné grantové kolo
Dárcovského fondu Mudr. Ivana Macháčka pro děti
Tématické zaměření grantu - podporované projekty:

Podporovány jsou nejrůznější veřejně prospěšné aktivity ve prospěch zdravotně postižených dětí a mládeže a organizací dětí a mládeže v Blanicko - Otavském regionu. Podporovány jsou aktivity, které jsou v souladu s dárcovskou strategií dárce - MUDr. Ivana Macháčka.
Granty jsou udělována zejména na tyto účely:
ˇ nákup ortopedických a jiných pomůcek vhodných k usnadnění životních podmínek handicapovaných
ˇ pro zajištění edukačních (vzdělávacích) programů pro postižené
ˇ jako pomoc při zajištění studia nebo zaměstnání handicapovaných
ˇ pomoc při eventuálním osamostatnění handicapované osoby
ˇ pomoc rodinám které se náhle ocitnou v sociální tísní (ztráta rodičů atd.)

Vymezené území:

Podpořené žádosti musí mít přínos pro subjekty (občany, neziskové organizace, obce atd.) z Otavsko-blanického regionu (okres Strakonice - bez Blatenska a okres Písek bez Milevska, Miroticka a Mirovicka), především z Protivínska a Písku.

Oprávnění žadatelé:

O grant se mohou ucházet občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace a fyzické osoby.

Neoprávnění žadatelé:

O grant se nemohou ucházet zejména podnikající subjekty, obce a nadace, které jsou příjemci Nadačního investičního fondu, církce a všechny jiné subjekty, které nejsou uvedeny výše mezi oprávněnými žadateli. O grant se dále nemohou ucházet organizace, které nemají sídlo v oblasti působnosti nadace.

Výše grantu:

Minimální ani maximální výše grantu není stanovena.

Uzávěrka grantu:

Jedná se o průběžný grant, žádosti mohou být podávány průběžně. Uzávěrka žádostí o grant je 20.12.2010. Po hodnocení a posouzení žádosti grantovým výborem Dárcovského fondu Mudr. Ivana Macháčka pro děti dojde na jeho doporučení ke schválení příspěvku na nejbližším zasedání správní rady nadace.

Předkládání žádostí:

Žádost se předkládá písemně nebo osobně v kanceláři nadace v Zámecké ulici 42, Protivín nebo poštou na adresu nadace: Komunitní nadace Blanicko - Otavská, Zámecká 42, 398 11, Protivín.

Konzultace k žádosti:

Konzultace k žádosti si lze domluvit v kanceláři nadace, telefon 382 272 978, e-mail: kancelar@konabo.cz.

Závěrečná ustanovení:

Na grant Komunitní nadace Blanicko - Otavské není právní nárok. Nadace není povinna zveřejňovat důvody zamítnutí žádosti. Nadace si vyhrazuje právo měnit v průběhu termínu podmínky tohoto grantového řízení.

V Protivíně dne 25.2. 2010

Ing. Miroslav Procházka       Mudr. Ivan Macháček
předseda správní rady 

Společné grantové kolo nadace a Města Strakonice


(realizované městem v rámci programu Zdravého města Strakonice
a určené na podporu aktivit místní Agendy 21)
rozdělení výnosů z NIF v roce 2010Tématické zaměření grantu - podporované projekty:

1. V rámci pilotního společného grantu budou podpořeny projekty v těchto tématických okruzích:
     a. Pohyb nás baví
     b. Posílení kapacit strakonických neziskových organizací

Vymezené území:
Podpořené projekty musí mít přínos pro subjekty města Strakonice.

Oprávnění žadatelé:
Oprávněným žadatelem se rozumí organizace (právnická osoba) sídlící nebo vykonávající činnost ve Strakonicích, která má právní formu definovanou u jednotlivých tématických okruhů grantu.
O grant se mohou ucházet níže uvedené subjekty, které musí splnit následující minimální výši kofinancování projektu a další níže uvedené podmínky. Podmínkou pro žadatele je také bezdlužnost vůči Městu Strakonice.

Pohyb nás baví:
Subjekt Minimální výše kofinancování
- občanská sdružení 20 %
- obecně prospěšné společnosti 20 %
- církevní právnické osoby 20 %
- příspěvkové organizace 50 %

Posílení kapacit strakonických neziskových organizací:
Subjekt Minimální výše kofinancování
- občanská sdružení 20 %
- obecně prospěšné společnosti 20 %
- církevní právnické osoby 20 %
Do kofinancování lze zahrnout i prokázanou práci dobrovolníků ve výši 50 Kč/hodinu.

Neoprávnění žadatelé:
O grant se nemohou ucházet zejména fyzické osoby*, podnikající subjekty, obce a nadace, které jsou příjemci Nadačního investičního fondu, církve vyjma církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby a všechny jiné subjekty, které nejsou uvedeny výše mezi oprávněnými žadateli.

Iniciátor projektu

*Fyzické osoby mohou být iniciátorem projektu u tématického okruhu Pohyb nás baví, popřípadě se podílet na jeho realizaci, nicméně žadatelem a příjemcem grantu mohou být pouze oprávnění žadatelé uvedení výše. V případě zájmu o iniciování projektu, se můžete pokusit můžete vhodného partnera vyhledat v Adresáři neziskových organizací na Strakonicku na stránkách Šmidingerovy knihovny www.knih-st.cz (Odkaz "Neziskový sektor") nebo mezi partnery Zdravého města Strakonice, které najdete na www.zdravemesto.strakonic.eu .

Výše grantu pro tématické okruhy:

1. Pohyb nás baví - minimální grantový příspěvek 1.000 Kč, maximální 25.000 Kč
2. Posílení kapacit strakonických neziskových organizací - minimální grantový příspěvek 5.000 Kč, maximální 25.000 Kč

Podrobné informace pro tématické okruhy:

Pohyb nás baví

1. Cíl tématického okruhu Pohyb nás baví: Podpora a propagace zdravého životního stylu a aktivního pohybu dětí a mládeže a aktivit pro celé rodiny.

2. Podpořeny mohou být jednorázové, opakované i kontinuální aktivity následujícího zaměření:
a. sportovně rekreační akce pro celé rodiny
b. street akce propagující aktivní pohyb, sportování a zdravý životní styl
c. oživení plácků, dětských a sportovních hřišť
d. jednorázové i opakované hry, soutěže a turnaje neregistrovaných dětí a mládeže
e. sportovní hry a soutěže umožňující zapojení dvou a více generací (děti a rodiče, děti a prarodiče)
f. jiné aktivity naplňující cíl tématického okruhu

3. Oprávněné výdaje:
a. materiální náklady, včetně sportovního vybavení (např. míče atd.) a náčiní
b. služby
c. jiné náklady (ceny a odměny)
d. dohody o provedení práce (jen ve zcela výjimečných a odůvodněných případech, kdy aktivity nelze zajistit jinak a kdy výrazně přispějí k naplnění cíle tématického okruhu, maximálně do 50% nákladů celého projektu)

4. Neoprávněné výdaje:
a. mzdy, daně a odvody (s výjimkou uvedenou výše)
b. cestovné a dopravní náklady
c. ubytování a stravné
d. komerční, podnikatelské a reklamní aktivity
e. na projekt, který bude současně financován i z jiného příspěvku či grantu poskytnutého městem Strakonice.
f. jiné náklady prokazatelně nesouvisející s projektem a nepřispívající k cíli témat. okruhu.

5. Preferovány budou projekty, které:
a. budou otevřeny co nejširší veřejnosti
b. zapojí do přípravy nebo realizace projektu rodiče nebo samotné děti či mládež
c. budou iniciovány dětmi či mládeží nebo místním společenstvím (např. z domů okolo hřiště atd.)
d. zajímavým a novým způsobem přitáhnou děti a mládež ke sportování
e. připraví opakované akce nebo jinak založí tradici
f. budou mít propracovanou udržitelnost aktivit i v budoucnu

Posílení kapacit strakonických neziskových organizací
1. Cíl tématického okruhu: Posílení kapacit strakonických neziskových organizací.

2. Podpořeny mohou být jednorázové, opakované i kontinuální aktivity následujícího zaměření:
a. vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků
b. vytvoření systému práce s dobrovolníky
c. vytvoření strategií a plánů (fundraisingových, PR atd.)
d. školení v oblasti Cash Flow a finančního plánování
e. školení v oblasti přípravy projektů a psaní projektových žádostí
f. tvorba prezentačních materiálů (www, výroční zprávy)
g. jiné aktivity naplňující cíl tématického okruhu

3. Oprávněné výdaje:
a. služby a materiál
b. cestovné
c. mzdy a odvody

4. Neoprávněné výdaje:
a. komerční a podnikatelské aktivity
b. na projekt, který bude současně financován i z jiného příspěvku či grantu poskytnutého městem Strakonice.
c. jiné náklady prokazatelně nesouvisející s projektem a nepřispívající k cíli témat. okruhu.

5. Preferovány budou projekty, které budou mít dlouhodobý dopad na činnost organizace

Uzávěrka grantu:

Uzávěrka žádostí o grant je 31.května 2010. Přijímány jsou výhradně čitelně vyplněné formuláře "Žádosti o grant Komunitní Nadace Blanicko-Otavské" doplněné o příslušné přílohy (viz soupis obligatorních příloh, který je součástí formuláře), které budou doručeny nebo odeslány poštou (rozhodné je datum poštovního razítka) na adresu kanceláře nadace nejpozději do 31. 5. 2010. Po hodnocení a bodování projektů jsou projekty finálně posouzeny na nejbližším zasedání správní rady, která se věnuje hodnocení projektů. Finální posouzení žádosti proběhne nejpozději do 1 měsíce od podání žádosti. Žádosti přijímá kancelář nadace.

Předkládání žádostí:

Žádost se předkládá písemně ve dvou vyhotoveních na formuláři nadace Žádost o grant včetně všech příloh a 1x elektronicky, buď na CD, popřípadě může být elektronicky žádost odeslána na e-mailem nadace kancelar@konabo.cz (doručena je jen pokud obdržíte potvrzení o bezchybném doručení). Žádost o grant je možno předložit osobně v kanceláři nadace v Zámecké ulici 42, Protivín nebo poštou na adresu nadace: Komunitní nadace Blanicko - Otavská, Zámecká 42, 398 11, Protivín. Žádost si můžete stáhnout web. stránkách nadace www.konabo.cz, nebo si o ni můžete napsat na e-mailovou adresu kanceláře nadace: kancelar@konabo.cz.

Konzultace k žádosti:

Konzultace k žádosti si lze domluvit v kanceláři nadace, telefon 382 272 978, e-mail: kancelar@konabo.cz nebo v kanceláři Zdravého města Strakonice na MÚ Strakonice, Velé náměstí 2, Mgr. Michal Novotný, telefon: 383 700 116, e-mail: zdravemesto@strakonice.eu .

Závěrečná ustanovení:

Na grant Komunitní nadace Blanicko - Otavské není právní nárok. Nadace není povinna zveřejňovat důvody zamítnutí žádosti. Nadace si vyhrazuje právo měnit v průběhu termínu podmínky tohoto grantového řízení.

 

 

rozdělení výnosů z NIF v roce 2010

 

Dárcovského fondu Mudr. Ivana Macháčka pro děti pro rok 2011.

KOMUNITNÍ NADACE 

BLANICKO-OTAVSKÁ 

Sídlo:

Tyršova 53/2, Písek

Kancelář:

Tyršova 65, Písek

tel. 778 08 08 09

e-mail: kancelar@konabo.cz

web - www.konabo.cz

IČO: 65986920 

č.ú.: 7300001613/8040

 

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies